SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET 7
hvilka systematiskt begynt föras frân lb64 och finnas i behâll ända till 1775 .
Af dessa , »Les Comptes des Bâtiments du Roi» , har en utmärkt fransk arkivist , Jules Guiffrey , i fem mäktiga kvartband publicerat dem , som röra Ludvig XIV : s regering — alltsâ tiden 1664—1715 . Rikhaltigheten och vikten af dessa räkenskaps - böcker inses , om man betänker , att här finnas bokförda alla utbetalningar , som af kronan gjorts för konstnärliga och kulturella ändamäl , och att tili och med anslag ât akademier och pensioner ât larda och poeter inom och utom Frankrike stâ uppförda pâ dessa konton . Men viktigast äro dessa räken - skaper naturligtvis för konsthistorien . Genom dem kan man följa de franska artisternas arbete i kro - nans tjänst steg för steg , âr för âr följa sâdana jättebyggnaders historia som Louvren , Tuile - rierna , Versailles' och Vincennes' slott m . fl . Och allt ingâr här : den ledande arkitektens aflöning , byggnadsentreprenörens beting , freskomâlarens , stuckatörens och murarens dagspenning , allt in - till postema för de anspräkslösaste och lägsta syss - lorna vid slottens uppförande och underhâll , allt intill trädgärdsdrängars och renhällningsmäns be - talning .
Denna utomordentligt rika fyndort för upp - lysningar om konstnärer frân Maiisarts , Rigauds och Coysevoxs rang ner tili handtverkenas skick - liga och gedigna yrkesmän har Jules Guiffrey gjort tillgänglig för forskning och dessutom fullständigat genom en annan publikation i tvenne stâtliga vo - lymer — inventariet öfver Ludvig XIV : s bohag .