SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET 7
hvilka systematiskt begynt föras frân lb64 och finnas i behâll ända till 1775 .
Af dessa , »Les Comptes des Bâtiments du Roi» , har en utmärkt fransk arkivist , Jules Guiffrey , i fem mäktiga kvartband publicerat dem , som röra Ludvig XIV : s regering — alltsâ tiden 1664—1715 . Rikhaltigheten och vikten af dessa räkenskaps - böcker inses , om man betänker , att här finnas bokförda alla utbetalningar , som af kronan gjorts för konstnärliga och kulturella ändamäl , och att tili och med anslag ât akademier och pensioner ât larda och poeter inom och utom Frankrike stâ uppförda pâ dessa konton . Men viktigast äro dessa räken - skaper naturligtvis för konsthistorien . Genom dem kan man följa de franska artisternas arbete i kro - nans tjänst steg för steg , âr för âr följa sâdana jättebyggnaders historia som Louvren , Tuile - rierna , Versailles' och Vincennes' slott m . fl . Och allt ingâr här : den ledande arkitektens aflöning , byggnadsentreprenörens beting , freskomâlarens , stuckatörens och murarens dagspenning , allt in - till postema för de anspräkslösaste och lägsta syss - lorna vid slottens uppförande och underhâll , allt intill trädgärdsdrängars och renhällningsmäns be - talning .
Denna utomordentligt rika fyndort för upp - lysningar om konstnärer frân Maiisarts , Rigauds och Coysevoxs rang ner tili handtverkenas skick - liga och gedigna yrkesmän har Jules Guiffrey gjort tillgänglig för forskning och dessutom fullständigat genom en annan publikation i tvenne stâtliga vo - lymer — inventariet öfver Ludvig XIV : s bohag .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.