DEN RETROSPEKTl VA KONSTUTSTÄLLNINGEN 73
han borde dock hafva funnits pâ utställningen , där den i förtid bortryckte Äkerströms trâkiga Cléobis och Biton nu ensamt talar o«i 1700 - talets sent pâkomna antiksvärmeri , hvars böjelse för en abstrakt form skulle lefva sä längt in i nästa sekel och ofta gifva en stomme af hârda linjer under kläderna eller draperierna pâ figur - teckningen under 1800 - talets första decennier . En ensam man , som , ehuru vida äldre , dock pâ sätt och vis kan räknas hit , är Carl Gustaf Pilo . Oberoende af fransmän säväl som engelsmän utvecklade han en konst , som aldrig än studerats eller uppskattats tili sitt rätta värde . Knappast nâgon af seklets svenska mâlare har sä stora ansatser och ett sä utprägladt artisttemperament . Ännu pâ hög âlder - dom , när hans syn började svika , brast icke den fantasiens färgberusning , som var själen i hans konsj . Hans stora ofullbordade tafia öfver Gustaf III : s kröning ( i Nationalmuseum ) är ett beund - ransvärdt verk . Det är en frihet och en storhet öfver denna komposition , som ej är vanlig . I kyrkhvalfven lyfter sig rymden fri och stor , och glittrande luft spelar och gnistrar kring grupperna . Krona och guld skimra , tygerna fladdra och lysa i blâtt ljus , färgen är pâ en gàng utomordentligt förfinad och feststämd i orkestreringen . Det por - trätt af Sofia Magdalena , som pâ utställningen gifver prof pâ hans konst frân mandomsârens blom - string , är ett mästerverk ocksâ det . Det var frieri - bilden , â hvilken Gustaf III för första gângen säg sin drottning och i hennes höga , imposanta gestalt med de stolta dragen kanske drömde in nâgot af