72 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
»
hvälfningar i tanke och känsla , som de bildades opinion redan längt förut undergâtt , och med tusen tecken och varsel spâ Iitteratur och konst allt ifrân 1700 - talets midt en ny œra , en ny tid , nya män - niskor . Att studerà encyklopedismens skrifter är än som att sticka hufvudet in i ett getingbo med ett enda döfvande surr af kritik och än som att Iyssna tili den oroliga och jublande konsert af fägelsäng , som bàdar gryningen till en ny dag . Och hur anteciperar icke konsten utvecklingens och händelsernas förlopp ! Längt före abbé Sie - yès proklamerar Chardins pensei att tredje det är »quelque chose» , förhärligande med lika artistisk som klassmedveten konst det borgerliga hemlifvets värld . Längt innan jakobinerna drifva Brutus' knif mot Caesar , hade Davids Romabilder predikat den republikanska medborgerlighetens antika fanatism . Längt före 1800 - talet hade Greuze spelat upp den borgerliga sentimentalitetens mer , och de engelska färglyrikerna gjutit öfver sina ideella landskap , genomsusade af vattenkaska - der , allt romantikens skimmer .
Af dessa rörelser nâdde dyningarna ocksä det gustavianska Sverige . Hilleström , den ojäm - naste bland mâlare , deliciös och banal , har ibland nägot af mästaren Chardins trovärdighet , friska färg och säkra lif öfver de käckt insatta smâ figu - rinerna . Den klassicistiska rörelsen mot antiken , som inom bildhuggeriet skaffade landet dess stör - ste artist , Sergel , blef för det svenska mäleriet af ringa glädje . Föga intressant är nog ocksä Mas - reliez , den egentlige representanten för stilen , men