DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 71
«
rikare , och gifver intrycket af en längt mâng - sidigare förmäga att använda elfenbenet än Halls . Hans miniatyrer visa en mängd olika men nästan alitici säkra och smakfulla anslag . De maskin - mässigt ofta reproducerade kungaporträtten äro här de minst värdefulla , men hur vackert är icke t . ex . hans porträtt af Skjöldebrand , eller hur füllt af lif och karaktär hans gamia dam i spets - mössan med sitt uttryck af kvick och elak skvaller - syster . Men högst synes mig Sparrgren stâ i sitt själfporträtt , ett motstycke tili den rätt snarlika bilden i museum och af samma luftiga finhet . Medan Hall och Lafrensen helt tillhöra l'ancien régime , äga dess verve och kvickhet , har hos Sparrgren tillkommit nágot nytt , en doft af vârt ârhundrades romantik . Liksom i somliga miniatyr - porträtt af de män , hvilka i Paris voro hans ster och lärare , Augustin och Isabey , försmälta i hans själfporträtt det döende seklets elegans och gratie med det begynnandes melankoli och längtan tili ett utsökt och darrande ackord .
IV .
ÖFVERGÄNGEN TILL 1800 - TALET OCH VÂRT SEKEL .
Fâ tidpunkter af modern civilisationshistoria äro sä spännande för den , som älskar att följa det , som dock är all historias innersta problem — den andliga förnyelsens växt — som slutet af förra ârhundradet . Franska revolutionen gifver blott grofva och folkliga illustrationer af de om -