6
SVENSK KONST OCII SVENSK . NATUR
Ungar särskildt fràn och med 1664 utomordent - ligt stor .
Detta âr betecknar ocksá en epok i den franska konstens yttre historia . Colbert , som tvâ âr tidigare erhàllit finansportföljen , blir dà intendant des Bâtiments» , d . v . s . hvad pâ modernt sprâk skulle kallas »minister för de offentliga ar - betena och de sköna konsterna» . Forst med bert nâdde ocksâ l'ancien régimes franska förvalt - ning och byrâkrati sin fulländning , och konsten bief för första gângen direkt indragen i den statsliga administrationens stora nät efter att förut haft sin plats inom den borgerliga skrâ - och gillevärlden . Forst nu nâdde tidens strängt hierarkiska idéer ocksâ konstlifvet . Ludvig XIV blef dess liksom heia det franska rikets öfverhufvud . Han repre - senterades af Colbert , som styrde konsten finan - siellt genom sin byrâchef och förtroendeman , den kände sagoberättaren Charles Perrault — en bror till arkitekten — och artistiskt genom »konun - gens forste arkitekt och forste mâlare» , hvilka för - medlade och bedömde alla beställningar .
Kronan behärskade sâ bâde det konstnärliga lifvet och den konstnärliga Produktionen . Hvilken betydelse handlingarna rörande statens uppdrag tili konstnärer och konsthandtverkare äga , ligger med ett sä monarkiskt system i öppen dag . Redan ut - gifvaren af Colberts administrativa korrespondens , P . Clément , liar pâpekat denna brefväxlings värde äfven för konsthistorien . Men en ännu viktigare fyndort har pâ señare tider öppnats för konst - forskningen . Det är kronans byggnadsräkningar ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.