ÚO SVENSK KONS ! " OCM SVliNSK NATUR
än Scheffel är däremot Olof Arenius , som redan hörde till den Tessinska kretsen . Ursprungligen lärjunge af D . v . Krafft , bildade han sig i land efter Kneller och Iarde sig under studierna af äldre nederländsk mâlarkonst de allvarligare kolo - ristiska afsikter , som utmärka hans dukar trots deras tunga och torra färg . Arenius kom hem 1736 och verkade som porträttör till sin död 1766 under ett bekymmersamt och af husliga olyckor fördystradt lif . Porträttet af Hârleman , som nés pâ utställningen , räknades redan under hans lifstid som hans mästerstycke , och är ett gan - ska stâtligt verk . Den store arkitektens blodfulla typ , med hufvudets spotska och stolta hâll - ning , är kraftfullt skildrad , och bilden af War - gentin âtergifver ocksâ rätt väl den skicklige vetenskapsmannen med det tunna , intellektuella an - siktet , lifvadt af en lärds försynt sarkastiska ut - tryck .
Vacklande öfvergängsmänniskor äro alla dessa , men med Gustaf Lundberg träder rococon in i vâr konst med allt sitt fras af siden , sitt glitter af pal - jetter , sin njutningslust öfver anleten , dubbelt unga och lifsglada under det hvita pudret , och hans konstnärskap blef af utomordentlig betydelse för heia den svenska konstsmakens utveckling . berg hade i Paris under Rosalba Carrieras ledning eller snarare efter hennes föredöme utbildat sig tili pastellist . Själf nämner hon honom icke i den dag - bok , vi äga i behäll öfver hennes Parisvistelse — och som visar bâde hvilken förtjusning hennes eleganta konst väckte i Paris och hur klokt den