SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET .
Under de sista decennierna har en rad stâtliga arkivpublikationer utkommit , §om bragt i dagen eil myckenhet material för studiet af Frankrikes konstlif och konstutveckling frân medeltiden ända upp tili revolutionen . Tack vare dessa arbeten bör - jar man fâ en öfverblick öfver den storartade rike - dom af all slags konst , som alstrats och kapitaliserats ¡ det urgamla konstland , hvilket med fog kallats »artifex Gallia» . Dessa nyutgifna dokument be - stâ framför allt af inventarier och räkenskaps - böcker , och de omfatta sä godt som heia den franska civilisationen allt frân gotikens dagar . Dock , särskildt ymnigt hafva dessa källor kommit oss tili handa och utgifvits frân »det stora seklet» . Medan det förut varit en lyckträff när en eller annan längre dokumentserie bevarats — blott genom en kompilation af en peruklärd frân 1600 - talet , André Félibien , äga vi t . ex . nâgon kännedom om räkenskapsböckerna för huset Valois' stora byggnadsverk , Fontainebleau , Louvren och andra — blir mängden af bevarade och fortlöpande hand -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.