58 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
för att göra den , som diskuterar i stället för att handla , och som utbytt kampens spänning mot det ekonomiska välbefinnandets ro , det är heia detta riksdags - Sverige , som möter i detta äfven artistiskt sedt präktiga porträtt , liksom slutet af storhetstidens i det förra .
Mellan dessa bâda data liar sâ en total om - hvälfning kommit , den andliga omhvälfning , som i Iitteraturen betecknas af Dalin , i vetenskapen af Ihre , Celsius och Linné , i konsten af rococons in - träde . Som »primus motor» för den konstnärliga nyrörelsen stär onekligen Carl Gustaf Tessin , och denne mángskiftande man med den sega och veka karaktären , utan storhet som statsman , utan fil som tänkare , utan skärpa som misantrop , ofta en smula löjlig i sin teatraliska själfbelätenhet , var i sitt konstintresse stor och uthâllig som i intet an - nat , den störste kännare och samlare af konst , som väl nágonsin funnits här hemma . Upptagan - det af slottsbyggnaden , ankomsten af de genom Hârleman anställda franska konstnärerna ( 1732 ) , hvilkas dekoreringsarbeten skulle blifva sä epok - görande , deras teckningsskola , hvilkens utveckling tili en hei akademi Looströms förträffliga verk om Fria konsternas akademi berättat , och sist Gustaf Lundbergs hemkomst frân Paris 1745 som stor och berömd artist , äkta son af rococon , äro hufvud - punkterna i historien om den franska stilens seger här hemma , en seger öfver hela lin jen , som först det engelska inflytandet frân seklets slut skulle balansera .
Af den äldre generationens män finnas endast