DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 55
ned i London och blir en medtäflare tili Kneller , en rutinerad modehandlare med färg och pensei , förfärdigande en mängd af dessa bröstbilder af engelska beauties frân restaurationens dagar , hvil - kas tillgängliga och sensuella leende under löst uppsatt hâr , öfver dristiga urringningar , väl strera den alkovstämning , som under denna tid bredt sig öfver England . Charles Boit , emaljmâla - ren , far frán Stockholm och blir berömd i Paris , medlem af franska akademien , David Richter d . ä . och Mijtens d . y . begifva sig tili Wien , Georg Desmarées till München .
Emellertid begynner frihetstiden , en ny neration växer upp , det nuvarande Sveriges första . Den djupaste omgestaltning , det svenska folklynnet kanske nâgonsin undergâtt , arbetar sig fram genom bygderna , med en omvärdering af alla värden , som gor den forna krigarstaten med sitt stolta och lätt - sinniga äfventyrshumör tili en nation af nyttighets - dyrkande kannstöpare , hvilka sträfva att förvandla heia riket tili ett stört kommersiellt och parlamen - tariskt Alingsâs . Tvâ porträtt af Georg Desmarées frân 1723 och 1753 , af friherrinnan Brita Kristina Appelbom och historikern Johan v . Arckenholtz , kunna tydligare än mânga och lânga historiska af - handlingar berätta denna egendomliga utveckling .
Mâlaren var född i Stockholm af en inflyttad hugenottfamilj och elev af Mijtens , hvilkens kolo - ristiska styrka och litet ceremoniosa uppfattnings - sätt en sàdan bild som Tessinporträttet tämligen liflöst âtergifver . Men Desmarées' porträtt i fräga är af en helt annan ton och helt annan stil , inspi -