54
SVENSK KONST OCII SVENSK NATUR
II .
ROCOCON .
1700 - taIets tvenne första decennier , de flam - mande ârtionden , dà den svenska storhetstiden skref de sista , i sin växling frân sagolik seger tili förkrossande nederlag mest tragiska sângerna af sitt hjälteepos , dà hela landets märg och blod gick upp i den krigiska kraftutvecklingens och de utom - ordentliga försakelsernas mod , voro lika litet pade för pensein som för pennan . Den stigande fattigdomen , den osäkra äfventyrsstämningen , hof - lifvets och de eleganta sedernas nödtvungna ruin under krigsârens ändlösa sorger och umbäranden , allt lät det späda , inhemska konstlif , som strahls skola och Hedvig Eleonoras artistiska bö - jelser väckt tili lif , âter förtvina i saknad af det yttre stöd , utan hvilket en sâ svag och ännu arti - ficiellt uppdragen planta ej künde växa sig stark . David v . Kraffts och Martin Mijtens d . ä : s lär - jungeskara glesnade âr frân âr , och själfva blefvo de gamia och trötta . Lukas v . Breda lämnade ateliern och blef sidenväfvare , Olof Pilo , som medarbetat vid de Versailles - dekorationer i smâtt , som prydde Hedvig Eleonoras Drottningholm , hemmansbrukare — det praktiska , den nya tidens , frihetstidens lifsnerv drog alia krafter till sig . chael Dahl , född i Stockholm och Ehrenstrahls lär - junge , skrifver rent ut frân Rom , att han hellre ville lida nöd uti främmande land än bland bekanta och anförvanter hemma , och han slâr sig ocksâ