DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 51
rige . Den förträffliga taflan tillhörde sâlunda de första verk , den tili ultima Thüle flyttade syd - fransmannen utförde i Stockholm , väl samtidigt med de bekanta Kristinaporträtten och den bild af Karl X Gustaf , för hvilken han utom annat er - höll den gyllene kedja , som han bär pâ sitt själfporträtt , infördt i den stora akademiska fram - ställningen af Simon Magikerns Fall i kate - dralen i hans fädernestad , Montpellier .
Men det höfviska konstlifvet under Kristina blef , som hon själf , en lysande och hastigt för - gângen episod , och djupare märken skulle hennes efterträdarinna pâ den svenska tronen lämna efter sig af sin kärlek tili konsten , hur mycket mindre genialt hon än künde uppfatta den , ty »riksänke - drottningen» upphörde aldrig under sitt lânga lif att sysselsätta mälare af alia slag , och under hennes egid uppkom den första mâleriska tradi - tionen och den första konstskolan i Sverige . All - bekant är , hur Ehrenstrahl âstadkom detta ge - nom sin begâfning och kanske än mer genom sin utomordentliga produktivitet och sin outtröttliga verksamhet . Pâ utställningen visar han sig knap - past till sin fördel , och ytlig och pompös barock - dekoratör , som han är , mäste ocksâ hans tafvel - bilder ses i genuina barockrum , i höga slottssalar bland guldornament och stuck för att gifva sion . Utsatta för nykter belysning och detalj - granskning verka de ofta bra fattiga i all grannlât . Men äfven här fâr man dock ett intryck af det roligaste i hans konst , den lust , den bravur , med hvilken han âtergifver sin tids anda .