den retrospektiva konstutställningen 49
páminnande om drifhusväxter i förtid flyttade ut pâ kalljord , fâr för öfrigt drottningens hela inför - skrifna koloni af vittra och lärda , med den stackars frusne Cartesius i spetsen , som kom hit för att dö . Bland de införskrifna màlarna voro tvâ framstâ - ende , David Beck och Sebastien Bourdon . Af bâda finnes ett karaktäristiskt verk . Af Beck har frân Gripsholm lânats den präktiga lilla bröstbilden af Gustaf Horn . Mästaren , som var lärjunge af Van Dyck och arbetat vid Karl I : s eleganta hof , visar här en manlig och energisk pensei — den gamie fältmarskalken stirrar spändt och hvasst utât , som säg han mot fienden , och hans mun är sluten , barsk och hopbiten , som var han midt i krutröken . Bourdons porträtt af Gustaf af Vasa - borg är lika klart och distingueradt i tonen , som Becks är brunt och dunkelt , lika förfinadt , psyko - logiskt smidigt och raffineradt , som hans är hârdt och rättframt . Men denna bild af Vasabastarden förtjänar ett närmare betraktande . Den är utan frâga den yppersta taflan frân ârhundradet , som utställningen har att bjuda pâ , och längt mer än sä , den är ett konstverk af rang , hvilkets samklang af utsökt själstolkning och teknisk förfining mäste fängsla betraktaren med en genomträngande stäm - ning af förnämt missmod och högdragen melankoli .
Att taflan verkligen föreställer Vasaborg , där - om skulle äfven utan inskriften intet tvifvel finnas . Likheten med bâde fadern och halfsystern är för - vänande . Om en försvagad men ocksä förandligad epigonupplaga af Gustaf Adolfs typ talar allt i 4 . — Lever tin , Svensk konst .