DEN UETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 45
DEN RETROSPEKTIVA NINGEN .
I .
BAROCKTIDEN .
Den stora utställning af svenskt mâleri och svensk skulptur frän gamia dagar intill âr 1875 , som anordnats i Fria konsternas akademi , har utan frâga sina väsentliga lakuner och sina sidor , som lämna plats för anmärkningar , men i det hela är det dock en af de intressantaste , som pâ länge före - kommit i Stockholm , och man har allt skäl att vara arrangörerna tacksam för det lielt säkert ej ringa besvär , genom hvilket de fâtt den tili stând . En - staka skiften , särskildt inom äldre tid , hade kunnat vara rikare representerade . Af 1500 - talets por - trättmäleri finns ju här sä godt som ingenting , och själfva barocktiden künde varit fylligare före - trädd . Enstaka mälare borde likaledes starkare framhäfts genom talrikare och mera valda verk . En storman som Höckert t . ex . har sälunda alldeles för fä och ringa arbeten häruppe för att man skall förstä lians öfverlägsenhet öfver sina