SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET 41
Faltz áterreste 1686 till Sverige och blef af Karl XI 1688 nämnd tili kunglig medaljör pâ pom - mersk stat . Han skulle öfvervaka myntverket ¿ Stettin , men synes ej sällan hafva varit i holm . Hans lysande svenska medaljer förtjäna en särskild Studie . De skildra framför allt den galanta societeten fràn Karl XI : s âlderdom , den kring Erik Lindschöld och Aurora Königsmark , och hvilken frambragte den första preciöst - romaneska poesien i vâr vitterhet . Af Faltz' Karl XI : s - - medaljer är den öfver födelsedagen 1694 med fog berömd , pâ en gâng kraftig och finkänslig . Utom - ordentligt stolt fast utan all öfverdrift bär mo - narken pâ den sitt hufvud . Utmärkt är ocksâ Ulrika Eleonoras medalj graverad , tindrande af lif med det bestämda inen tärda draget kring munnen .
Men ypperst framstär Faltz i de efter vax - modeller gjutna ensidiga medaljerna öfver tidens skönheter . Vanligast framställda i mässing , som med âren fâtt en ljuflig patina , äro de en njut - ning för öga och hand i sin utsökta modellering . Aurora Königsmark själf är framställd i all sin skönhet och ungdom med fin , en smula uppätsträf - vande näsa , kort , spotsk öfverläpp , den mjukaste nacke under den af pärlbandet hophällna hârknuten och en fin , vacker barm mot det urringade siden - lifvet . Ett litet mästerverk !
Faltz gick kring 1692 i tysk tjänst hos Fred - rik III af Brandenburg , sedermera Fredrik I af Preussen . I Berlin fick han bostad pâ själfva slottet och förvärfvade rykte som Tysklands