SVENSK OCII FRANSK MEDAIJKONST UNDICK 1600 TALET 39
rätta . Colberts militäre efterträdare som minister för de sköna konsterna var eljes personligen föga frikostig och i ringa grad tillgänglig för estetikens finheter .
Faltz arbetade likaledes för franska kronans räkning , och hans namn hittas ofta i dess räken - skaper 1686 , ehuru förvandladt tili Falks . Han erhöll dà 1 , 332 livres för »tre punsar och tre stämp - lar i stài för Ludvig XIV : s medaljhistoria» . Me - daljverkets inventarium frân 1698 , kontrolleradt med uppgifterna i Lochners katalog öfver Faltz' verk , lâter oss närmare identifiera dessa arbeten .
Vi träffa först medaljer , pâ hvilka Faltz erai uppgifter , sannolikt utförda af hans lärare Chéron . Det är reverser pâ minnespenningarna öfver Genuas bombardemang och tjuguâriga stille - stândet âr 1684 — báda väl lyckade kompositioner . Fredsgudinnan pâ den sista är en harmonisk ge - stalt , med sin arm lätt lutad mot sköldkanten . Själfständigt lösta och därför ocksâ signerade äro trenne andra reverser . Det är den redan vidrörda öfver de tripolitanska korsarernas nederlag , tili hvilken Meybusch förfärdigat âtsidan . En vacker segergudinna af stâtlig hâllning sätter sin sandal pâ en i stoftet nädtiggande sjöröfvare , hvilkens nakna rygg ej är illa anatomiserad . Stilen öfver allegoriken erinrar om den i denna art flitige gra - vören Molard . En ännu mer martialisk seen visar oss en Gloria Francorum med Ludvig XIV sâsom romersk härförare i ett af sina mânga möten med segergudinnan , som virar lager kring hans hâr . Ämnet föll utoin Faltz' veka och eleganta