36 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
tomt skryt . Karlsteen arbetade för tyska furstar , och äfven for Ludvig XIV : s räkning anlitades han , trots sin bostad i ultima Thüle . Af franska kronans byggnadsräkningar se vi , att franske en - voyén i Stockholm , de la Picquetière , 1686 er - hâller betalning för tvâ medaljer af guld och tvâ af silfver , som han sändt frân Stockholm .
Det var med all sannolikhet verk , skickade tili prof pâ Karlsteens konst , ty äret därpä se vi af räkenskaperna , att Karlsteen själf för tre hufvu - den af Ludvig XIV och tre reverser , som han graverat i Stockholm , utfàr ett arfvode af 759 livres . Det var sâlunda füllt berättigadt , när det i skölde - brefvet vid Karlsteens adlande hette , att »hans nampn pâ utrikes och vidt aflägsna orter är kändt» . De ifrâgavarande medaljerna kunna emellertid icke längre identifieras , ora de möjligen skulle ingä bland de talrika anonyma verken i Ludvig XIV : s medaljhistoria .
Karlsteen fortfor att hafva blicken vänd mot fransk medaljkonst och betraktade med beundran de prof därpä , som ägdes af hans gynnare , hol - ländske medaljkännaren och ambassadören Rumpff . Hans egen stil hade i början af hans bana ännu kvar en viss fransk glans , som i nâgra af hans daljer öfver Karl XI och segrarna vid Lund och Halmstad , där konungens utseende med den spända blicken strälar af dädkraft och paraderande beslut - samhet . Ja , nägon gäng kunna Karlsteens medaljer tili och med visa försök tili fransk flärd , men där - under märker man alltid den gammalsvenska , sträfva ärligheten .