SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 TALET 35
i hans señare arbeten . Som redan är berättadt , ut - danades Karlsteen med hjälp af bröderna Cron - ström och studerade utrikes mellan 1668—72 , sär - skildt i Paris och London . Dessa studier i fransk skola intressera särskildt i en framställning som denna .
Karlsteen lärde i Paris hos Jean Warin och i London hos Jean Roëttiers . Warin var tidens ypperste medaljkonstnär , och hans gjutna , genom stark karaktäristik och dekorativ behandling lika utmärkta verk hafva väl ocksâ statt som oupphinne - liga mönster för Karlsteens hârda teckning och icke synnerligen förfarna hand . Men en viss bust , grof kraft , särskildt framträdande i Warins antikimitationer , kan ibland föra tanken pä steen . Hvad Jean Roëttiers angâr , var denne en af de tre första fràn Antwerpen komna bröderna och grundläggarna af denna talrika dynasti af me - daljgravörer , i hvilkas personhistoria en fransk forskare , Victor Advielle , börjat bringa reda . Jean Roëttiers var född 1631 och dog i London vid âr - hundradets slut som gravör vid engeiska myntet .
Redan förut är omtaladt , hur Karlsteen , som kom hem 1672 till Karl XI : s kröning , genom ham Cronströms beskydd undanträngde Meybusch och blef kunglig medaljör . Lysande tyckes icke hans ställning hafva varit i alla fall . Af ett kung - ligt bref till kammarkollegium den 17 aprii 1680 se vi , att Karlsteen pá sex är icke utfâtt mer än ett ârs lön , hvarigenom han râkat i ett »medellöst och slätt tillstánd» och »nécessiteras att vända sig tili andra Potentaters tjänst» . Det señare var intet