34 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
arbete af hans hand , som liar särskildt intresse för Sverige , är en medalj öfver Sveriges aflidna , danskfödda drottning , den goda Ulrika Eleonora . Drottningens bild visar , hur inycket Meybusch ge - nom träget Studium utvecklats . Quldsmedspetig - heten är försvunnen , föredraget fast och fritt , med lugn , kraftig relief .
Som Christian V : s och Fredrik IV : s medal - jör lefde Meybusch i anseende och välständ intill âr 1702 .
Meybuschs gynnade medtäflare , Arwed Karl - steen , skulle ocksâ förvärfva en ryktbarhet , som gick öfver Sveriges gränser , och äfven han ar - beta för franska kronan . Här är icke platsen att skildra Karlsteens lefnadsöden och utveckling — det är ett kapitel för sig i den svenska konsthisto - rien och ett intressant kapitel , dà denne Karl XII : s medaljör är den forste svenskfödde konstnär af rang i det karolinska tidehvarfvet samt i sitt kärfva , redbara allvar af omisskänneligt nationellt lynne . Blott om ett par oundgängliga data skall här erinras .
Karlsteen var född 1647 i Karlskoga bergslag . I motsats tili sâ mânga yrkesbröder kom han icke frân guldsmedsverkstaden till konsten , men bör - jade direkt vid Avesta kopparmyntverk lära sig »sticka» myntstämplar för den gamlé isersnidaren Anders Planting . De första lärospänen med hârda daler och plátar märkas icke blott i Karlsteens ung - domsverk — exempelvis en grof medalj öfver Karl XI med hästaktig profil — men den fattiga , sträfva stilen skulle alltid lvsa igenom hos Karlsteen , äfven