32
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
tvâ stämplar föreställande »Kronprinsens Födelse» och »Galliens Löften» .
Ett par notiser frân iörsta inventariet öfver franska medaljverkets stämplar âr 1698 , meddelade af J . J . Guiffrey , lata oss identifiera fiera af Mey - busch i Frankrike utförda arbeten . 1 första rummet möter här naturligtvis Ludvig XIV : s hufvud , af hvil - ket Meybusch lämnat fiera varianter . Den stâtliga - stei utpräglad barockstil finns pâ medaljen öfverba - taljen vid Agosta , âterkommer pá en annan medalj af särskildt intresse för Sverige , minnespenningen öfver det nordiska fredsslutet 1679 , i hvilket äfven Sveriges intressen berördes , och ännu en tredje gâng i skâdepenningen öfver de tripolitanska sjö - röfvarnas nederlag . Ludvig är här framställd med vederbörlig grandezza i harnesk med lejonhufvud , blicken är högdraget lyft mot höjden , och den posa allongeperuken hvirflar som en lâga öfver solkonungens panna . Ett par andra Ludvig XIV : s - bilder af enklare karaktär pryda minnespennin - garna öfver sjöslaget vid Palermo och Tabago . En medalj öfver kansleren Michel Letellier visar vidare Meybusch sâsom kopist efter den franske gra - vören I . Bernard .
Af reverser har Meybusch signerai den alle - goriska öfver slaget vid Agosta med en seger - gudinna öfver en kolonn med bogspröt , en föga märklig komposition . Möjligt är , att reversen pâ 1679 ârs fredsmedalj med sina tre behagfulla alle - goriska damer är af hans hand , ehuruväl Stilen i den en smula för fyllda ytan förefaller elegantare i linjeföringen än eljes i Meybuschs medaljer .