SVENSK OCH FRANSK MEDAIJKONST UNDER 1600 - TALET 31
gratifikation af 600 livres» . Under ár 1686 före - komma i räkenskaperna fem utbetalningar tili Meybusch . Han liar levcrerat icke mindre än sex stampar , af hvilka tvâ stora i stài och âtta vax - modeller . Dessutom utfâr han den 7 juli den be - tydande summan af 3 , 300 livres för en »ny maskin , som han Uppfunnit , lâtit föra till Frankrike , upp - ställt och satt i arbete för att slâ medaljer» .
I de svenska handlingarna om Meybusch ser man , att han lagt ner omkostnader för att för - skaffa sig egna utensilier och äfven haft en sär - skild press — huruvida det är denna , som busch lâtit komma frân Stockholm eller han i Stockholm lâtit konstruera en annan medaljpress med anslutning tili de apparater , som användes inom svenska myntverket , kan ej med bestämd - het sägas . Men nära till hands ligger att hop - ställa denna notis med en annan i byggnadsräk - ningarna för samma är om »den maskin , som Hans Majestät lâtit komma frân Sverige för att slâ daljer» . Apparaten förekommer sedermera ofta i räkenskaperna med anledning af reparationer och kallas »le nouveau balancier de Suède» och är ingenting mindre än själfva den press , som Lud - vig XIV : s medaljverk använde , intill dess ett par nya förfärdigades inom landet 1698—99 . Ett bättre vittnesbörd om den verkligt höga ställning medalj - konstens teknik trots sin nyhet redan hade i Sverige , kan icke erhâllas , och Meybusch har sâ - lunda spelat en verklig roll inom fransk medalj - tillverkning . Ännu 1687 stâr han uppförd pâ skaperna med betalning för tre vaxmodeller och