30 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
denne , ty äfven i det lilla formatet framträda stärkt det misslynta uttrycket , den släpande näsan och de pussiga kinderna .
Meybusch var emellertid en flitig och sträf - sam arbetare . Han sökte vinna en större dekorativ stil och genom porträttpousseringar i vax vänja sig vid en friare behandling af människofysiono - mien . Ett par af hans señare Karl XI : s - medaljer röja aktningsvärda framsteg . Ett lagerkransadt hufvud med hjälm och stora plymager gifver en ganska pompös kunglig krigsgud i barockens anda , och en Karl XI frân 1682 har lifligare relief , man - ligare hâllning , företer ett verkligen vackert karak - täriseradt ansikte .
Meybusch var ingen äfventyrare . När han reste frân Sverige , skedde det icke pâ Quds för - syn . Han hade lyckats fâ anställning i Frank - rike , och snart därefter se vi den frân Sverige sâ - som undermâlig borttrakasserade konstnären er - hälla anställning vid Ludvig XIV : s eget medalj - verk . Han inleder de förbindelser mellan fransk och svensk medaljkonst , som denna uppsats vili teckna . I Ludvig XIV : s byggnadsräkningar frân december 1684 finna vi nämligen följande post : S . Poncet »400 livres , som han utbetalat i holm till gravör Meybusch , för att denne skulle kunna komma till Frankrike» .
Meybusch var dà redan anländ till Paris , ty redan i november detta ár erhöll han 500 livres för »punsar och stampar» . Den 10 September 1685 erhâller han 170 livres »för vaxmodeller och medalj - stämplar för hans majestäts medaljer jämte en