28 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
ström pâ ansökan bekräftelse pâ sitt Privilegium d . 16 Oktober 1675 , med rätt att rent af konfiskera konkurrentens verktyg och Utensilien Cronström tvang genom »executionsverket» Meybusch att ned - taga sin medaljskylt , sökte beröfva honom hans press och slä sönder hans stämplar . Dä tysken beklagade sig öfver detta obilliga procedere , för - klarade Cronström i en ny skrifvelse af d . 6 aprii 1676 , att Meybusch vore guldarbetare och borde därvid förblifva och att han »dessutom genom ett gifte , som han här i staden gjort» ( 1675 äktade han guldsmeden Wulffs änka , Margaretha Römer ) vore »wijdh goda medel , sä at han dess föruthan mycket whäl kan subsistera» . Meybusch hade , förlätligt nog , andra begrepp härom , âberopade sin kungliga fullmakt och klagade i upprepade suppliker . Kunglig majestät bestyrker bägges rät - tigheter och söker göra bäda parterna till lags genom att delà kronans beställningar mellan busch och Karlsteen .
Men Cronström fortsatte sin agitation , och Meybusch , som dock oförtrutet gjort medaljer , funderade pâ att âtergâ till sitt första yrke , som han aldrig helt uppgifvit . 1 ett bref till en okänd gynnare framhäfver han , att »infattning af ädla stenar och juveler» vore hans rätta och ursprung - Hga fack . Med beskydd af den inflytelserike hof - konterfejaren Ehrenstrahl söker han blifva deras majestäters guldarbetare efter Toutin , hvilket dock icke lyckas , ehuruväl han utfört fiera guldsmeds - arbeten för höga öfverheten , som man ser af hof - kassaräkenskaperna . Emellertid öfverlät Cron -