SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 TALET 27
1672 ätervändt hem och efter »vackra och kuriösa prof» pâ sin konst blifvit antagen tili medaljör . Abraham Cronström , hvilken icke var den , som lät en förmän gâ sig ur händerna , arbetade ocksâ energiskt för den unge svenske artisten . Cron - ströms Privilegium hade Ursprungligen blott gällt under konungens minderârighet och förföll sâlunda 1672 vid Karl XI : s tillträde till regeringen , hvilket underlättade Meybuschs bana och möjliggjorde , att äfven andra , sâsom stämpelsnidaren vid myntet , sedermera myntmästaren Henrik Zedritz , förfär - digade ett par torftiga och konstlösa medaljer .
Öfver hufvud taget rádde jiist i denna vefva oordnade förhällanden inom heia myntverket . Själfva mynthuset pâ Helgeandsholmen mäste rymma platsen ât de nàdiga hästarna , och dess lokaler flyttades tili Salviusska huset , där inred - ningen först blef färdig 1681—83 . Och lika länge , ända tili 1683 , räckte den strid , som utkämpades mellan Cronström och den inkomne tyske konst - arbetaren , och som icke slutade , förrän Meybusch trots all sin driftighet mäste lämna landet . Talrika handlingar i riksarkivet och i den kuriöse afskrif - varen Gahm Pehrsons konsthistoriska samlingar lâta oss följa denna kamp genom en mängd soder . Vackert var icke det sätt , hvarpâ ström förföljde den utländske , jämförelsevis obe - skyddade artisten , men i viss mân berättigadt , dà det gällde att rödja rum för en öfverlägsen in - hemsk talang . Här skall händelsernas gâng blott i största korthet antydas .
Snart efter Meybuschs utnämning erhöll Cron -