SVENSK OCU FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET 25
egen räkning i Sverige , men varit anställd hos en man , som stärkt ingripit i den svenska mynt - och medaljtillverkningens historia , liksom heia den släkt , tili hvilken han hörde . Det var mynt - mästaren , sedermera assessorn i kommerskolle - gium , Abraham Kock , 1667 adiad Cronström . Hans far , Marcus Kock , var född i Lüttich , men inkallades frân Tyskland af Gustaf Adolf , blef myntmästare vid kopparmyntverken i Nyköping , Säter , Arboga och Avesta och var den forste , som i Sverige pâ mynten utsatte myntmästarmärke . Hans tre söner , Isak , Daniel och Abraham , hafva alla tre gjort sig väl förtjänta om my'nttillverkningen i Sverige .
Hvad Abraham angick , var det en företagsam , men ocksâ hänsynslös och vinningslysten man . Han fikade efter Privilegium för den indräktiga medaljtillverkningen , och dà han själf ej var konst - när , lät han , ihop med sin broder Isak , tili me - daljör utdana en yngling , hvilken vid myntverket i Avesta visat begàfning som isersnidare . Det var ingen mindre än Sveriges forste inhemske medalj - konstnär , Karl XII : s medaljör Arwed Karlsteen . Men medan denne ännu var i läroären , synes ström hafva anlitat Breuer . Handlingarna i riks - arkivet berätta , att Breuer ett par âr arbetat i tjänst hos Cronström , som dock först 1669 erhöll sitt Privilegium att ensam slâ medaljer i riket ; men 1669 hade tysken rymt med bâde verktyg och penningar , som Cronström försträckt honom . I början af 1680 - talet kom emellertid underrättelse , att Breuer lefde i burgna omständigheter i Braun -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.