SVENSK OCU FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET 25
egen räkning i Sverige , men varit anställd hos en man , som stärkt ingripit i den svenska mynt - och medaljtillverkningens historia , liksom heia den släkt , tili hvilken han hörde . Det var mynt - mästaren , sedermera assessorn i kommerskolle - gium , Abraham Kock , 1667 adiad Cronström . Hans far , Marcus Kock , var född i Lüttich , men inkallades frân Tyskland af Gustaf Adolf , blef myntmästare vid kopparmyntverken i Nyköping , Säter , Arboga och Avesta och var den forste , som i Sverige pâ mynten utsatte myntmästarmärke . Hans tre söner , Isak , Daniel och Abraham , hafva alla tre gjort sig väl förtjänta om my'nttillverkningen i Sverige .
Hvad Abraham angick , var det en företagsam , men ocksâ hänsynslös och vinningslysten man . Han fikade efter Privilegium för den indräktiga medaljtillverkningen , och dà han själf ej var konst - när , lät han , ihop med sin broder Isak , tili me - daljör utdana en yngling , hvilken vid myntverket i Avesta visat begàfning som isersnidare . Det var ingen mindre än Sveriges forste inhemske medalj - konstnär , Karl XII : s medaljör Arwed Karlsteen . Men medan denne ännu var i läroären , synes ström hafva anlitat Breuer . Handlingarna i riks - arkivet berätta , att Breuer ett par âr arbetat i tjänst hos Cronström , som dock först 1669 erhöll sitt Privilegium att ensam slâ medaljer i riket ; men 1669 hade tysken rymt med bâde verktyg och penningar , som Cronström försträckt honom . I början af 1680 - talet kom emellertid underrättelse , att Breuer lefde i burgna omständigheter i Braun -