SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET 23
kröningspenningar äro synnerligen finkänsliga , spi - rituella smâ verk . Ett par goda reverser efterlikna romerska kejsarmynt . Pallastypen har ännu en señare af Parises medaljer öfver Kristina i antik kask , medan en annan , präglad tili áminnelse af drottningens kärlek för vittra idrotter , visar ett mer kvinnligt , föga liknande men vackert ansikte . Reversen har tre ganska fint framställda smâ säng - gudinnor .
Parises medalj öfver Karl X Gustafs kröning visar afgjord tillbakagâng i artistens konst , som synes barbariserad genom uppehâllet i Sverige .
Men hur högt Rethe och Parise i sina svagaste verk stâ öfver de inhemska försökarna i konsten , synes af en jämförelse med kastpenningen vid krö - ningen i Uppsala , med sin släte och fâraktige Karl X , graverad af den förut okände Petter Isersnidare .
En ymnigare men ingalunda mer artistisk duktion utvecklade i Sverige en señare tysk gra - vör , Johan Georg ( Hans Jürgen ) Breuer . Hans ej fâtaliga svenska medaljer jämte en följd intres - santa men tyvärr ofullständiga handlingar i riks - arkivet lâta oss fâ âtminstone en konturbild af ers öden och verksamhet i Sverige . Breuer liksom de följande äldsta medaljörerna i Sverige har dess - utom K . Warburg kortfattadt behandlat i inled - ningen tili sitt innehâllsrika arbete öfver Hed - linger . Breuer ankom tili Sverige pâ 1660 - talet . Mellan 1666—69 var han bevisligen i Stockholm . Breuer var icke uteslutande stämpelsnidare , men utförde äfven större arbeten i bronsplastik , som de drifna kopparplattor han 1668—69 förfärdigade