22 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
krusigt och friseradt , dräktens spetsar och pip - ningar sorgfälligt utbroderade . Reversen har solut ett sigills fyllda , luftlösa behandling . Seder - mera kopierade Rethe Parises Kristinahufvud pâ sitt veka och smàaktiga vis . Själfständigt och bättre arbete förete Rethes ej oäfna krönings - medaljer öfver Karl X Gustaf , om ock alltid af svag och pjunkig stil .
En längt finare artist var den frân Rom — som det uppgifves — inkallade fransmannen Parise . Hans förnamn är egendomligt nog , men som en mängd kvittenser ovedersägligt visa och horn riktigt uppgifvit , Erich . Förledd synbarligen af en otydlig initial har B . E . Hildebrand , i sitt utmärkta och grundlärda arbete öfver Sveriges och Svenska konungahusets medaljer , läst hans natur som I . P . , men en noggrann läsning visar , att Signaturen ocksâ är E . P . Han anlände till Stockholm 1649 och stod till och med 1662 i kronans tjänst med en aflöning af 900 daler silfver - mynt om àret . Han tycks hafva medfört ett par medarbetare , Claude Fleutôt , som benämnes hans »kamrat» , och P . Belliard . Enligt uppgift dog han 1665 pä Leckö hos Magnus Gabriel De la Gardie .
Parise begynte med att utföra medaljerna öfver drottning Kristinas kröning . De röja en verklig artists fasta hand och af italienskt arbets - sätt pâverkad teknik . Parises drottning Kristina bär ett lagerkrönt Pallashufvud pâ en bar hals utan all kvinnlighet i formen . Men i ju mindre mâtt - stock arbetet är gjordt , dess mer fâr Parise frain af kopparstickartad finhet . Nâgra af dessa smá