20 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
reproduktioner af tecknare som Antoine Coypel och gravörer som Sébastien Ledere m . fi . âtergaf alla medaljer slagna öfver Ludvig XIV och hans styrelse ända ifrân hans födelsestund . —
Efter denna öfversikt af Frankrikes medalj - konst till barocktidens slut vända vi oss tili Sverige . Äfven här i den nordiska fattigdomen hade me - daljen länge förekommit , om ocksâ som en mer sällsynt helgdagsform af det hvardagsaktiga myntet . Redan till Gustaf Vasas kröning 1528 präglades ett praktmynt af medaljartad karaktär , och andra sädana heders - och minnespenningar förekommo ej sällan vid högtidliga tillfällen , de kostbara tili utdelning bland de förnäma , de simpla tili kastning bland den skádelystna hopen . Skaparna af dessa tillfällighetspenningar , hvilka tili form och material stodo de vanliga mynten nära , voro nog oftast de samtida myntmästarna , hvilka i Sverige liksom vid denna tid äfven i Frank - rike vanligen stammade frân guldsmedsyrket och hos oss gemenligen voro införskrifna flamländare eller tyskar . Gustaf II Adolf beställde tili och med , efter Stiernstedts uppgift , 1619 af myntmästa - ren i Stockholm Gillis Coyet d . y . och en guld - smed Robrecht 50 stycken porträtt af sig själf i guld och emalj att bäras pâ bröstet — sàlunda rent artistiska medaljer . Men samtidigt började äfven utländska medaljörer anlitas , sâsom t . ex . den flitige men rätt tarflige Sebastian Dattier i Dresden . Forst med Kristina och det starka behof efter skönhet och elegans , som utmärkte hennes tidsâlder , kallades artister i denna gren hem till