16 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
mejseln , en stil , som är kännare af fransk renäs - sanskonst välbekant . Det . är en kvick och elegant stil , spirituell i karaktäriseringen af den mänskliga ansiktsmasken , säker , men mjuk och lätt i kontu - ren , tunnblodig , psykologisk , med en böjelse för det hofaktiga och sinnligt förtjusande . Samma drag företer all italiensk konst , omplanterad i gallisk jordmân . Det franska nationallynnet växer sig äfven i medaljkonsten starkare och starkare . Otve - tydigt framträder det hos de tvâ största af Frank - rikes renässansmedaljörer , Qermain Pillon och Guillaume Dupré .
Qermain Pillon , den store skulptören , som var kontrollör öfver franska myntverket , tillskrifves en följd af stora medaljer öfver Valoishusets med - lemmar , af utomordentlig styrka . Studerar man det kanske yppersta af dessa beundransvärda ar - beten — den stora medaljen öfver Henrik III — möter oss en speciellt fransk konst med dubbel - draget af psykologisk skärpa och modeaktig ele - gans , hvilka i förening underbart âskâdligt fram - ställa den siste Valoiskungen i all hans perversa och kvinnliga snits . En af världshistoriens mest typiska dekadenter har här funnit en klassisk ge - staltning .
En ännu större mästare är Guillaume Dupré ( 1574—1647 ) . Hans medaljer äro gjutna och hafva genom ciselering fâtt detta lifsgnistans skimmer , som ensamt artisthanden själf förmär skänka . Stor - artadt skicklig i sin teknik sâsom skildrare af tidens granna spanska dräkter och stora spetskrâs , är han likväl störst genom sin psykologiska skärpa .