160 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
holms innersta väsen , dess ljusa vidd och glitt - rande vatten , dess nyckfulla och omedelbara troll - kraft i denna första hyllning tili »alla holmars holme» , hvars make icke fanns i » { orna eller va - rande tider» och som drager och lockar »rätt som en stark magnet» . Raderna stamma frän en pâ 1650 - taIet skrifven kärlekssonett , men hvem är skalden ? Han kallar sig Skogekiär Bärgbo och har äfven författat »Thet Svenska Sprâkets Klagomâl at thet som sigh borde icke Ährat blifver» , den svenska poesiens första medvetna skaldemanifest . Utan tvingande skäl har man bak - om Pseudonymen trott sig finna juristen , den höge ämbetsmannen , sörmländingen baron Gustaf Rosenhane . Men den gissningen har ocksâ upp - kastats , att Signaturen — som ofta i dátiden — var ett anagram af namnet och Skogekiär Bärgbo en viss Erik Boberg . Hypotesen har âtminstone en fördel , att man af den okände Erik Boberg kan skapa en fantasifigur efter eget behag , en stock - holmsk borgarson , som rest och läst , kosmo - politiskt bildad , men lidelsefullt fosterländsk , en estetiker och erotiker , melankolisk och njutnings - lysten , och sä vid sidan af den bredskuldrade , kärnsunde dalmasen Stjernhjelm kan ställa upp som vâr poesis andre stamfader ett spensligt , tunn - blodigt och förfinadt hufvudstadsbarn frân »alla holmars holme» .
Sällsyntheten af Stockholmsfödda skalder är kanske ocksâ en af orsakerna , hvarför man ända fram till Bellman hittar sä minimalt litet om huf - vudstaden och dess naturinramning i vâr äldre

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.