STOCKHOLMSNATUREN I SVENSK DIKT 157
STOCKHOLMSNATUREN I SVENSK DIKT .
I .
Förmodligen hafva alla Stockholms invânare , hvi 1 ka icke förvägrats hyarie rudiment af poetiskt sinne , i alla tider medvetet eller omedvetet känt naturskönheten hos Staden mellan Östersjön och Mälaren , omfluten af vatten , omsusad af skog , logen pä en mark , hvilken i sin växling af ö och Estland , dal och höjd har nâgot af jambisk rytm . Men om Stockholms bebyggare allt frân äldsta tider rnâst hafva en känsla af sin stads och dess omgifningars skönhet , tiga dock skriften , dikten , litteraturen , släktenas undan glömskan räddade ord härom under lánga sekel . Endast af nyktra tids - beteckningar , sakliga väderleks - och kalenderupp - gifter kunna vi ana , att äfven dessa sekels män - niskor aktat pâ ârstidernas växt och förvandling , s°lens spei , vindarnas och skyarnas gâng och er - farit nâgot inför naturens drama . Endast af en darrning pâ handen och i stämman , ett enkelt , men för skrifvaren sannolikt mycket sägande biord , en varmar'e skiftning öfver sprâket kunna vi sluta till , att äfven de förnummit lifsstegringen med lju - set och grönskan och den vemodiga kraftför -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.