STOCKHOLM I DEN SVENSKA KONSTEN 129
derat människogestalten . Hans badande karlar , som hoppa pâ strandklipporna , behöfva icke skäm - mas för sina muskier . Härtiii kom en fransk krö - nikörs känsla för lifsepisoden , den talande ât - börden och de träffande typerna . I första planet af den praktfulla Marseillebilden finner man t . ex . pâ den breda hamnkajen gestalter ur alla lager . Där stâr den eleganta damen i sidenpös beled - sagad af sin cicisbeo och tagande en pris ur den bugande salongsabbéns dosa . Där stä främlingar med levantinska drag och dräkter beskâdande vim - let , själfva orientaliskt orörliga . Utom dessa och mânga andra dylika gäster färdas här naturligen hamnens vanliga befolkning , sjömän vinglande pâ landbacken , arbetare som lossa , sjâare som lasta , bokhâllare i trekantiga hattar , mönstrande varu - balarna , att icke förgäta hamnens egna barn , tig - gare och äfventyrare , hvilkas plastiska lazzaron - lättja i solen alltid varit mâlarna kär .
Efter ett dylikt rikt första plan kommer i mellangrunden utskjutande hamnkonstruktioner , men framför allt vattnet , vare sig det lojt dâsar , söfdt af sitt eget sommarglitter , eller öppnar sig i storm med skum och gröna brottytor . Pâ net lägger Vernet fartyg af alia slag , örlogsskepp med skulpterade gallionbilder ur Pugets skola , tunga handelsbriggar och smâ taktäckta roddbâtar . I bakgrunden slutligen förtonar en kustremsa i hafvets lysande lointain . Men öfver det heia lyfter sig hög luft och hvälfver sig ett stört , fritt stycke h im mei .
9 . — Levertin> & vensk konst .