128
SVÈNSK KONST OCH SVENSK NATUR
bästa mästare , bröderna Martin , hafva Iämnat nâgra ai de yppersta Stockholmsbilder som nas , med en afglans af Bellmanssângens Amaryllis - ljus .
*
Den forste af Stockholms egentliga skildrare var dock intet hufvudstadsbarn , utan en inflyttad närking , Johan Säfvenbom , som försett sig pâ Joseph Vernets alltsedan 1746 àrs salong ryktbara sjöbilder och framför allt pâ hans »franska ham - nar» , af hvilka de första utställdes pâ 1755 ârs salong . Säfvenboms bilder äro utförda mellan 1761 —1771 för Stockholms magistrats räkning .
Femton tili antalet hänga de Säfvenbomska Stockholmstaflorna i den stora sessionssalen och flytta oss tili 1760 - och 1770 - talens Stockholm . Redan ett första betraktande lär tili en början , att Joseph Vernet varit den oupphinneliga förebilden . Dispositionen af en Vernetsk hamnvy är med fâ af - vikelser följande . Den aflânga , men icke lâga breddbilden begynner med en stärkt betonad för - grund . Det är den plats , hvarifrân panoramat upp - rullas , skeppskajen och lastageplatsen vid ham - nen , en kullig Strandremsa utanför Staden längs hafsbukten , en fästningsbastion med sina gamia vallar och sin promenadplats . Detta första plan skänker Vernet en brorslott af sitt intresse . Pâ det hvilar i hufvudsak den framställda ortens ka - raktärisering . Här láter han det brokigaste lif spela , massor af människor röra sig . Han var icke blott spirituell figurtecknare , han hade stu -