122 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
kratiskt folklif , som särskildt i Swiddes intressanta vy af Järntorget . Den har mycken äkta Stock - holmskaraktäristik . Det är en vinterdag med tö och däligt före , med klar och fläktande luft . Slä - darna gnissla mot stenarna , bondfororna dána , vin - dragarna bära i rep stora fastage . Tätt vägg i vägg med banken sticker en Stockholmskrog fram sin skylt . Den har samma namn och emblem som hufvudstadens en gang mest ärevördiga byggnad , »Tre Kronor» , den armbâgas med Svea Rikes Bank . Landets nya herre har i sitt eget residens en mycket olik samregent — Hans Majestät Bacchus .
Dock , dessa folklifscener bilda undantag . Hvad man finner i »Svecia Antiqua» är — sâsom det pom - pöst heter — Stockholmia Metropolis Sveciae et sedes regia — det är en kungs - stad och en adelsstad . Häri ligger nog ocksà orsaken till , att detta storhetstidens Stockholm , som redan har sä stora later och sä utprägladt väsen , likväl egentligen icke efterlämnat en lefvande tradition . Liksom i tidskiftets svassande prosa med de massiva metaforerna kunna vi â de ännu kvarstâende bygg - naderna läsa tidens anda i blomfestoner tunga som segerkransar , heroiska kvistar af ek och lager och rika troféer , spolia opima frân tysk botten . Af byggnaderna ana vi andan i den tid , dä Axel Oxen - stjerna satte riksäpplet till emblem pä sitt hus och Gustaf Bonde prydde sitt med heraldiska ner , smá Vesuver . Dock , en aristokratisk minoritet kan väl gifva en hufvudstad en yttre karaktär , men icke âstadkomma en lefvande stadsstämning , tradi - tionen frän ett i särskilda former utbildadt stads -