10 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
faktori i Nivernais hör , liksom andra för öfrigt in - tressanta notiser i Colberts brefväxling om sven - ska grufarbetare i Frankrike , tili den svenska in - dustriens historia . Närmare konstens värld mer man blott i uppgifterna om en speciell svensk utförselartikel — kopparn , som frân Sverige i be - tydliga massor utskeppades tili Frankrike . 1600 - talets señare hälft är ju ocksâ den kanske mest lysande period , Falu kopparverk nâgonsin ägt , och trots de för framtiden ruinerande rasen 1687 höll sig koppartillverkningen därstädes ända tili 1690 uppe pâ en sedermera aldrig ernâdd höjd .
Den svenska kopparn begagnades i Frankrike tili olika artistiska ändamäl . Den användes vid gjutningen af »stora figurer efter antiken» ( 1684 ) af Keller , Versailles' högtberömde bronsgjutare , frân hvilkens verkstad sà mänga af parkens sta - tyer utgâtt , ännu i dag föremäl för beundran pâ grund af arbetets prakt och soliditet . Men märk - värdigare är , att den svenska kopparn gaf själfva krönet tili en af Frankrikes och världens mest numentala byggnader : taket pâ Versailles' slott är till stor del af svensk koppar , införd âren 1687— 89 . Och icke nog därmed , svenska taktäckare med gesäller och lärlingar följde den svenska tallen och lade den pâ sin plats . Räkenskaperna nämna särskildt tvâ svenska mästare — Johan Georg Bartels och Christopher Gerzel . Jag vet inte rätt , hvilken egendomlig känsla bilden af dessa tvâ svenska kopparslagare högt uppe pâ Ludvig XIV : s Versailles framkallar . Det är en