108 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
samma gâng sâ lidelsefullt eftersträfvade äran att vara uppkommen pâ ett är som en amefikansk ny - byggarstad , i stället för att med stolthet vidmakt - hâlla allt , som vittnade om gamia anor , ärorik forn - tid , om en verklig organisms egenvilliga och rika utveckling . Och när det talas om att rifva och rifva i trafikens heliga namn , ser man sig själf ofrivilligt pâ ett omnibustak i Londons city , och det nya Stockholm förefaller dà bra likt en nyblifven rentier , som för första gângen väntar storfrämmande och ej kan fâ nog utrymme och nog mycket ny - ny elegans af plysch och cuivre poli .
Allt detta är sagdt sâ mânga gânger , men om man frestas att upprepa det särskildt i dessa dagar , är det med tanke pâ hela den främlings - ström , hvilkens omdöme om Stockholm vi hafva att vänta under sommaren . Inför alla desSa kritiska ögon känner den äkta stockholmaren nâgot af den nervositet , med hvilken man för in sin älskade i en krets af främlingar , rädslan , att ej alla bakom den banala modetoaletten skola förstä fiennes va - relses egendomliga charme , tjusningen af solskens - glansen i hennes ögon och vemodsleerlde . t kring hennes mun .
G míy 1897 .