104 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
och lätt , gladt skämt blandar sig gärna i hans tal äfvensom skalkaktiga drag än lysa ur ögat och kring murinen . » Af Martins här exponerade holmsbilder äro nâgra fria akvareller , andra sä hârfint säkra i sina minimala proportioner , att man ett ögonblick stâr oviss , om de âstadkommits med textpenna och färg eller genom nâgot sorts färg - tryck . De förtjusande smâ mästerverken torde dock âstadkommits med etsnâlen för konturerna och sedan kolorerats . I alla händelser äro bil - derna deliciosa . Det är smâscener frán Stockholm , genomdallrade af luft , med de vackraste himlar i vârens rosaskimmer — Bellmans Amarylliston — midsommarens färgbrand , höstens friska kylighet ; och med denna engelska färdighet att med vatt - färg gifva atmosfärens darrande ljusdagrar för - binder Martin en perspektivets konst , en ögats och handens säkerhet vid reduceringen af bilden sàdan man blott finner den hos de gamia franska skild - rarna af Paris och dess figurer och gatlif , teck - ningskonstens trollkarlar , hvilka pá ett papper , stört som ett par utbredda händer , förmä samla en marknadsfests eller ett torgvimmels tusenhöfdade folkhop .
Se pâ dessa Martinska bilder , hur fartygen med tackel och tâg öfver masterna äro gjorda med finheten i en medeltidsillustration — hur en byggning som riddarhuset t . ex . är âtergifven med alla detaljer i sin arkitektur utan att vara sà hög som ett lillfinger , och hur fritt ändock det heia är behandladt , hur lefvande alla de lillepyttsmâ figu - rinerna ! Det heia lyser och lefver , som fângadt