102 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
perspektivmâleri» , som det kallades i förra ârhund - radet , var som en konstart för sig inom landskaps - genren . Dess forste egentlige représentant vid svenska mâlarakademien var Säfvenbom , af hvil - kens hand finnes pâ râdhuset en hei följd intres - santa taflor öfver Stockholm — pâ utställningen tyvärr blott i afbildningar . Säfvenbom var en fattig pojke frân Närke , hvilkens bekymmersamma konstnärsbana en till öfverintendentsämbetet inläm - nad meritlista lâter oss följa . Genom Protektion af Hârleman fick han gâ som lärling vid slotts - arbetena under Taraval , och slottsmurmästaren Kiörner ville införlifva honom i det hedervärda murarskrâet . Efter mánga vedermödor gaf han sig — samman med unge Taraval — med en res - kassa af 30 dukater ástad till Frankrike och bör - jade studerà hos Vernet , den dâtida store marin - och landskapsmâlaren . Frân 1756 var hans ut - veckling nâgorlunda betryggad , dà han började fâ anslag af offentliga fonder , dock ej tillräckligt stora för att länge kunna arbeta utomlands . Hemma blef han mycket anlitad , afmâlade kungs - gârdarna för majestäternas räkning , och magistra - ten var synnerligen fägnad af hans Stockholms - utsikter , hvilka ganska väl betalades . Säfvenbom lefde ända tili 1784 , och hans minnestecknare glömde ej den vanliga liknelsen med Apelles . Nâ - gon förmögenhet hade alla hans taflor öfver rika gârdar och hus dock ej lyckats inbringa honom , eftersom änkan ödmjukligen anhöll om nâdegâfva till begrafningen af sin döde make .
Efter Säfvenbom var det Elias Martin , som

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.