100 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
TVA SEKEL AF STOCKHOLMS LIF .
Den just i dagarna lyktande utställning , som konstföreningen bjudit pä , af taflor , bilder frán gamia Stockholm , är i mânga hänseenden rolig nog att beskâda och gifver anledning tili reflexioner och drömmerier af mycket växlande slag àtmin - stone hos enhvar , hvilken en nâdig försyn skänkt lyckan att födas och växa upp mellan Norr - och Södertull .
Utställningen har haft sin särskilda publik — mest gammalt folk af dem man sett sä länge man kan minnas , och hvilkas ansikten för ens fantasi , äfven när man är borta och utrikes , befolka de gamia kära gatorna , utanför hvilka ärliga holmsbarn hafva svârt att fä sitt lifs rätta tempe - ratur . Det har varit gamia herrar och damer , som alla spräkats vid och hjälpt hvarandra i det ve - modiga och nöjsamma uppgräfningsarbete af häg - komster , tili hvilket bilderna frân deras barndoms och ungdoms stad gâfvo anledning . En gammal herre stär framför en tafia af »den röda slussen» och mumlar nägra erinringar om spratt och skol - gosserotik , som verka likt en sida ur »Flickan i Stadsgârden» , och en annan berättar , hur han som