226 
NORDISK LITTÈRATÛR 
täristiker och med djupa och själfulla grepp pâ svenskarnas lynne . Till dem har nu senast sällat sig Vilhelm Andersen med sin framställning af »Bacchustäget i Norden» , hvilken — sâsom man kan förstä af titeln — afgjordt mâst skänka brorslotten ât vâr poesi . Ty Bacchus är ju , man säge hvad man vili , den ende af Olympens gudar , som verk - ligen dyrkats i detta land , och det med bâde rikare liturgi och djupare andakt än annorstädes . Den oförskräckte dansken har sâlunda trängt in i själfva den svenska diktens tabernakel , och ensamt af den omständigheten vore man pliktig att dröja vid hans vackra arbete , äfven om det icke pâ samma gâng vore ett sä lämpligt tillfälle att förorda hos alla intresserade en skriftställare , som sannolikt hos oss är ganska litet bekant , fasi han utan frâga hör till nordens talangfullaste i denna stund och därtill är en fängslande tidstyp . Ty Vilhelm Andersen är en synnerligen äkta son af den moderna tidens förmälning mellan vetenskap och dikt . Skarp - sinnig filosofisk metod och medfödt diktarsinne smalta hos honom samman och hophâllas af en s°lig och bred personlighet , synbarligen mycket nationellt dansk i sin estetiska hänförelse , sitt friska — för en stiliserad svensk ibland kanske en smula burschikosa — humör , sin frodiga naturlighet och 
själftillit . 
»Bacchustäget i Norden» är det sista af en läng rad utmärkta arbeten , och ehuru det pâ grund af ämnet äger en företrädesrätt tili vârt intresse här hemma , näppeligen Vilhelm Andersens mest bety - dande . Boken bestâr af en serie föredrag , med en
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.