164
NORDISK LlTTËRATUR
hvilka människor utan resignationens mod komma stickandes för att pröfva lyckan , och den gör mer än rätt i att föraktligt afvisa mânga af de andliga växelförfalskningar , som mer eller mindre ärliga mystici satt i rörelse . Mâ alla dessa icke söka veten - skapens bank , som ej utställer mer sedlar än den har guld att lösa in med , men i stället klappa pâ i det stora katolska assuranskontoret , där ingen än sä tvetydig anvisning afvisas . Men äfven för den , för hvilken all denna pockande och larmande mystik , sâ skild frân den äkta och gamia — den var världs - förglömmelse och själfhängifvenhet — är en styg - gelse , kan den mystiska känslan inför till - varon , inför kosmos , inför det okända och ovetbara , vara en oundgänglighet . Det är nâgot af detta perspektiviska och oafslutade , med mânga hori - sonter bakom hvarandra , som saknas i Edvard Brandes' diktning , och som gör , att hans personer stundom gifva intrycket af att röra sig i rum , i hvilka förständet alltför mycket sublimerat lüften .
Kanske är det igen detta , bristen pâ atmosfär , som förlänar hans sista bok , »Lykkens Blaend - vœrk» , nâgot främmande , âtminstone för vekare och drömmande naturer . »Lyckans bländverk» , det är här kärlekens . Boken är den bittraste och förakt - fullaste framställning af det intiga och tomma i den erotiska lidelse , som saliggör och förbränner , men hvilkens fröjd och hvilkens kval äro själfskapade illusioner och gyckelbilder . Med en passionerad logikers skärpa , en demonstrerande geometrikers konsekvens i hvarje led i sin beviskedja , klargör författaren sin tes . Vi se för oss en krcts människor ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.