•BREVE FRA J . P . JACOBSEN
159
missmod , som var vissheten om , att hans lifs träd aldrig skulle fostra hundradedelen af de frukter , som det danats till att bära .
I hop med Jacobsens skrifter belysa dessa bref med stark klarhet hans utveckling — eller rättare kanske den brist pâ utveckling , som i viss mân kännetecknar hela hans mannaâlder . Helt visst blef hans människouppfattning allt mera förfinad , hans syn pâ lifvet allt mera fördjupad , men en form af andligt stillastâende kan man dock ej frankänna hans lif mellan 1873—1885 . Dessa bref röra sig inom en rätt monoton idésfâr och röja ej nâgon stark andlig mottaglighet . Sannolikt hade bref - skrifvaren sin lifsuppfattning redan frán ungdomen sâ bergfast , att metafysisk Spekulation ej längre hade nâgon lockeise för honom , och detta har gifvit hans verk en botten af dogmatik , som star i underlig kontrast mot den rastlösa , lyriska upprördheten i hans väsen . Men denna kontrast , hvilken verkar en smula sâsom motsatsen mellan det orubbliga i världens granitgrund och det flyktiga och för - gängliga hos alla de tusen örterna och gräsen , som kläda ytan af »terra firma» , förlänar kanske hans verk den stadga , utan hvilken det ej skulle lefvat . Nu har Jacobsens oryggligt säkra natur - vetenskapliga lifsâskâdning gifvit hans poesi en enhetlighet och en märgfullhet , som skiljer den frân alla dagens kameleonter och modenyckens potpour - rister . Sâ mycken manlig styrka i tanken , sä mycken kvinnlig sensibilitet i känslan , sä fast och säker stomme under en sâ strâlande och skiftande prakt -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.