KARL A . TAVASTSTJERNA 
11 
i hans tvenne sista verkligen betydande poetiska arbeten . 
Intrycket af , hur mycket Tavaststjerna hade att gifva som skald , blir nu , sedan de flyende âren börjat skänka hans diktning sitt historiska per - spektiv , stärkt och lefvande . Hur mânga hafva begynt sin litterära bana med ett verk af sä älsk - värd ungdomlighet som hans »För morgonbris» ? De talrika stycken urvalet meddelar ur denna Tavaststjernas förstlingsbok , hafva stâtt sig för - vánande väl mot tidens tand . Deras friska brus af gryningsblâst , som lyfter töcknet öfver världen för en ny ung brottare med haf och vindar , intagei ännu vâra hjärtan : 
Än är solen fullkomligt skymd , än ger glans den ât farden — och framför oss én svartblil rymd lifvet — friheten — världen . 
En ung , skälmaktig , vemodig och trotsig fantasi kastar här boll med sina stämningar , och hur oför - ställdt framträder icke genom verserna en helt ung mans , nästan en ynglings ansikte , blondt och blä - ögdt , belyst af den första lifsberusningens fiamma . Inflytanden frân andra är det icke ondt om i boken . Snoilsky är tydligen poetens stormästare , och när han vili vara vis och satirisk , som i den roliga »indiska sagan» om , hur Brahma klufvit »det äpple , som mannen och kvinnan var» , sá att halfvorna sedermera aldrig passat ihop , är det Ibsens bittre , satir , som âterklingar i ett harmlöst studentskämts form . Men trots dylika reminiscenser och intryck
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.