artur möller
559
tert och vingat fantasteri . När man föijer det lustiga och lyriska lilla skämtet , tänker man ofri - villigt pâ svärmare och raketer en vacker sommar - natt . Ty det är verkligen ett litet fyrverkeri af uppspelt och glad odygd i denna skiss om Eros och en modern , reglementerad , med normalskjor - tor öfver lag lyckliggjord mänsklighet .
Samma mjuka , lätta litterära handlag utmärker ännu en och annan af de smâ historietterna i boken , exempelvis »Domaredansen» . Det är skada , att denna berättelse frän gamia dagar egentligen icke blir tili nâgot . Anslaget är sä sprött och vackert — man tänker pà »honom» och »henne» , som pâ ett par bleknande daguerrotypier med ett leende af vemod . Lätt hand och humör prägla ocksâ den eljest litet tunna och obetydliga drama - tiserade pastischen frän de galanta franska revo - lutionsfängelserna .
• Ett par andra smâ berättelser äro af alltför anekdotisk hâllning , och i den längsta af skildrin - gariia , som inleder hela volymen , »En kontorsfrö - ken» , synes mig Artur Möller hafva kommit in pâ en väg , som rakt icke torde vara hans och pâ hvil - ken dessutom nästan alla vâra yngre och talang - fulla novellister redan rest före honom och skaffat sig ett förspräng , som icke han kan hinna upp . Jag vet icke om »En kontorsfröken» af Artur Möller är skrifven före eller efter Henning von Meisteds »Nöd» . I hvarje fall är den fullkomligt öfverflödiggjord genom dennes i sin art öfver - lägsna skildring , som med sin starka koncentration , sin skärpa och sitt i djupaste hvardagsklädda patos

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.