494
svens« : litteratur
töcken , en ungdomlig , ömtälig , än ej helt utvecklad , men vibrerande och vacker själ .
Vilhelm Ekelund har redan utgifvit ett par dikt - cykler före denna , men »Melodier i skymning» be - teckna , hvad som pâ skolmästarespräk plägar kallas ett stört framsteg , men som en granskare hellre ville kalla en vunnen förtrolighet med instrumentet , och med instrument dâ mena bâde formens yttre sprâk och verskonst och den individualismens konst , som af lifvets oräkneliga tanke - och stämningsfrön blott lâter dem grò och blomma , som passa den inre jordmânen . Allt är i dessa nya verser klarare , mâlmedvetnare och säkrare än i Ekelunds förra dikt - samlingar , medan ändock känslolifvet har kvar sin oberördhet och uttryckssättet sin daggiga friskhet .
Det finns i Vilhelm Ekelunds verser icke nágot af den iögonfallande nyhet i rimlek , strofbildning eller rytmik , med hvilken fiera af de sista svenska poeterna förbluffat och tjusat . Ekelund är ingen mell upptäckare och allra minst en den yttre stilens virtuos . Hans teknik rör sig med vanda former och har egentligen icke nâgon ansats i frâga om det sprâkliga materialet , som icke t . ex . re'dan finns hos Ola Hansson . Men den ofta utsökta musikaliska konst , som bär denna poesi och lâter stroferna mjukt växla tempo och klang efter stämningens skiftande ebb och flod , är ett lika otvetydigt märke för den borne lyrikern , som den ofvan omtalade , mer blän - dande form - originaliteten . Man läse blott sakta för sig själf t . ex . följande strof ur en af Ekelunds dikter :

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.