AUGUST STRINDBERG
19
analys kan här ersätta diktaranden och under själfva Iäsningen skymtar ofrivilligt scenen . Ty med sâdant passioneradt mästerskap är detta stycke , i all sin upprännings enkelliet utspunnet , och med sâdan ojämförlig glans är det genomfördt . Endast hos Ibsen râkas sâdana scener och repliker , endast hos Ibsen gär själsanalysens knifsegg sä skonings - löst säkert genom kött och blod , och därtill finner man i de bästa scenerna en fläkt af Strindsbergs , som det tyckes , oförbränneliga lyriska subjektivitet . Ocksâ här är hans nemesislära tillämpad allt för dog - matiskt och pàtagligt , och författarens moraliserande pekfinger onödigt mycket i rörelse , men allt , bâde den mildare uppfattningen i det heia och framställ - ningens fullödiga verklighetskaraktär — parisertonen är förträffligt hâllen — tyder pâ átervunnen hälsa . Är kanske krisen frân »Inferno» slut , den sista af mästarens mânga utvecklingsprocesser , och skall den första solljusa och klara dagen begynna af den vises eftersommar med dess ändtligt vunna harmoni ? Nâ - got i styckets veka slut med dess leende genom târar talar härför , men om Strindberg är det bäst att ej profeterà , och kanske är Strindberg mest , Strindberg , när han gäckar oss och alla vâra för - hoppningar . Han har sin egen genius , som leder honom pá vägar , hvilka ej sällan förefalla oss minst sagdt dunkla och sällsamma , men en genius , rikare utrustad och linderbarare än nágon annan svensk författares sedan Almqvists tid . Och som Almqvist blir han väl till sina dagars slut en gâta för sig själf och andra , en evig förbryllare , som förslösar med ena handen den beundran han inhöstat med den

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.