130
SVF . NSK LTTTKRATUR
det är en farlig vidskepelse , som sprider sig i en litteratur , när det oförändrade lefnadsprotokollet sändes tili tryckeriet och kailas konst . Konst hänger dock ihop med k u n n a . Lifvet gifver dock blott materialet , räämnet , hvilket konsten skall förmä smalta om tili en ny skapelse efter skaparens beläte och formgifningens normer . Den berättigade kär - leken tili diktens s a kl ig a innehâll har slagit öfver tili en likgiltighet för den konstnärliga behand - lingen , som gör gränsen sväfvande mellan diktens verk och hvarje annat obearbetadt lifsreferat — exempelvis domstolens vittnesmäl , läkarens sjnk - domsjournal o . s . v . Men finns icke den gränsen , är den konstnärliga berättarens roll bra öfverflödig , och gäller det blott att gifva det rent s e 11 s a t i o - nella intrycket af »lifvet» , kan konstnären aldrig täfla med reporteril , ögonblicksfotografen eller rannsakningsdomaren .
För öfrigt skall det gärna medgifvas , att det i Molanders författarskap brast djup och patos . Men han kände sin begâfnings rämärken och höll sig klokt inför dem , nöjd att vara en fängslande och briljant berättare och dramatist , som i botten künde sitt yrke c - ch han hade ensamt den konstnärliga for - mens ambition . Hur smidig och elegant hans be - gâfning verkligen var , kommer man bäst att kunna se af den efterskörd af hans hand , hvilken väl 1111 ej kan uteblifva . Dar bör man finna hans först - lingsverk »Rococo» , en alldeles utmärkt liten dra - matisk tidsmâlning frân mouchens och pudrets dagar , gnistrande af tidens paljettglans , där bör man á andra sidan finna ocksâ den af det mest

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.