HARALD MOLANDER
129
förgäfves under rubriken »offentliga nöjen» . Det allbekanta Voltaireska »alla sätt äro bra utom de trâkiga» gäller ocksá i särskild mân teatern . Harald Molanders litterära lynne forde honom strax tili skâdebanan , och dess hastiga tempo , hetsade och oroliga liffullhet , medryckande och glansfulla sion präglade ocksâ i första rummet hans författar - skap . Näppeligen har han nâgonsin känt sig som en af diktens allvarsmän med hâg att läsa , döma eller filosoferà . Fantasiens öfverdäd , en spetsig och kvick tankes infallsrikedom , en virtuos' oänd - ligt skickliga och öfverlägsna formtalang gàfvo honom hans inspiration . Det var nâgot galliskt i denna typ och i denna energi , och nâgot stolt i den friskhet och det humörets glans och glitter , som han förmädde gifva allt han skref , fast själf ingalunda mer än andra förskonad för tillvarons vedervärdigheter . Men just detta drag hos honom , hans lifsuppgifts nära samband med flyktig munter - het och stundens glädje , gaf , tycktes det mig , ett sä särskildt vemod ät hans hastiga död , just när han kanske nátt det mài , som föresväfvade honom — det konstnärliga ledarskapet vid en lifligt arbe - tande seen och vissheten om för egen del att kunna hâlla àskâdarne i takt ocksâ med sin egen skäde - spelarkonsts rörliga och äfventyrsmuntra lif . Me - lankolikerns och grubblarens död har en logik , som försonas , men den energiska viljan och den lifsglada handen ser man blott med svârmod tappa sina vapen .
Molander var framför allt en formens konst - när . Vi äro böjda att sätta sâdant alltför lägt , men
9 . — Levertin , Svensk litteratur . I .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.