GUSTAF AF GEIJERSTAM
115
Huruvida alla andra finna honom lika lustig , det vet jag icke . Jag hoppas , att mànga göra det , men själf är jag ej i stând därtill . Det är icke frâga 'om , att icke átskilliga af bokens scener äro skrifna med en Iugn och saktmodig munterhet , som värmer , men att en vida starkare , rikare och öfver - lägsnare humor skulle behöfvas för att bära upp denna händelselösa och fattiga historia , synes inig otvifvelaktigt . Under bokens första kapitel , hvilka ocksá äro de bästa och friskaste , 1er man ât den ovanliga omgifningen och undrar , hvilken storm som skall bryta lös i detta vattenglas . Men fiär man ser , att ingen pust kommer , utan att man heia romanen igenom skall lefva tête - à - tête med herr - skapet Hasselqvist , blir det en tungt pâ bröstet , och när man slutat detta aktningsvärda herrskaps aktningsvärda historia , ropar man för sig själf : »äro de lyckliga människorna sâdana , gif oss dà ändtligen de olyckliga ! »
Men i detsamma erinrar man sig lefvande , att Gustaf af Geijerstam själf just under dessa sista är skrifvit en rad lifsskildringar , byggda pâ stora och betydelsefulla problem , bräddade af patos och ve - mod , eruptiva och kärleksfulla , med ett ord själfva motsatser tili denna familjekrönika . Den , som skrif - ver dessa rader , har själf mer än en gâng fram - häft dessa skildringars mânga förträffliga och starka sidor , deras rika värme och erfarenhetsdjupa veder - häftighet , och vili man hafva ett hastigt intryck däraf , behöfver man t . ex . blott slá upp den andra delen af Geijerstams »Samlade allmogeberättelser» . Dessa folkskildringar äro säkerligen de bästa han

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.