68
svenska gestalter
märker i en vacker studie öfver henne — född vestal . Hon var mamsell af lynne och princip och hade tydligen innerst i sitt väsen den renlärigt katolska uppfattningen , att det ogifta ständet är det mest ideala och gudi behagliga . I samband härmed stär den falska öfversvinnelighet , som kritiken ej sällan klandrat i hennes erotiska skönmäleri . Men detta , som gjort sâ mycket af hennes diktning vattusiktigt och väsenlöst , har ocksâ frân hennes sträfvan ut - plânat allt , som kunnat tala om sârad subjektivism , medan ett rent personligt kärleks - och lyckokraf öfverallt lyser fram hos fru Nordenílycht .
1 andra punkter hade nog Sveriges första roman - författarinna ganska stora likheter med dess första skaldinna . Fredrika Bremer hade samma brinnande vetgirighet och andliga nyfikenhet som fru Norden - flycht och samma kvinnliga sätt att ändock till sist längt mera tro pä människor än pâ tankar och idéer . När man i hennes biografi läser , hur hon tager filosofisk och religiös undervisning af sin le - dare prästen Böklin , tänker man pâ Hedvig Char - lotta och hennes Tideman eller Fabricius . Men man erinrar sig ocksâ fru Nordenflychts sätt att skrifva tili berömda män — som till Holberg — och bedja dem pâ ett brefpappersark Iösa tillvarons gâtor , när man läser om Fredrika Bremers besök hos stor - heter i utlandet , hvilka hon regelbundet râdfrâgar om ett eller annat kvistigt problem , ungefär som om dessa sutte med lösningarna i västfickan och bara behöfde taga fram dem , som man tager fram uret , när det frâgas hvad klockan är . I kunskaps - allvaret , den stora sanningskärleken , men ocksâ svâ -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.