TEGNÉRS UNGDOMSUTVECKLING 239
pâ hvar individ finner en formel af sâ uttrycksfull storhet som frâgan : . »När oceanen häfs , har drop - pen lugn ? » och visar sâ stor fôrmâga att gifva verklighet ât för fantasien svârâtkomliga föreställ - ningar och samband , är verkligen djupsinnigt anlagd och i besittning af filosofisk intuition .
Huru enastâende lángt han sedermera gátt i detta hänseende , att i bild , lefvande och blodfullt , framställa äfven de abstraktaste ting och idéer , därom tala bâde hans vers och prosa i snart sagdt hvarje rad han skrifvit öfver sâdana ämnen . Där - med hafva vi nâtt den kanske mest centrala punkten i hans konstnärsnatur , hans böjelse att lâta ordet ständigt blifva tili bild , tili metafor . Hans bildsprák har missförstätts , därför att man tänkt pâ detsamma ur uteslutande konstnärlig synpunkt och bedömt det efter âskâdligheten allena . Det var längt mer ett psykologiskt nödvändigt uttryck för en själ , som tänker i liknelser . »Comparaison n'est pas raison» , säger ett franskt ordsprâk , men för Tegnér var jäm - förelsen ett sanningsbevis , och det han kallar klar - het , att orden genast togo form , konturer och verk - lighetsrelationer i hans själ . Mer än hos nâgon annan poet man känner , var hos honom »ordet» det första och ursprungliga , men ordet fattadt i den gudomliga , världsdanande mening , med hvilken bibeln talar , när det heter , att i begynnelsen var Ordet .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.